banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(10 ตำแหน่ง)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน
ปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตรากำลังคน งานสรรหาว่าจ้าง และการประเมินผลการทดลองงาน รวมถึงกรณีพนักงานโอนย้าย พนักงานลาออก ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ

ลักษณะงาน
ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้แผนงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมถึงแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ หรือปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท สำรวจและการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า คู่แข่งขัน และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ให้ทันต่อเหตุการณ์

เลขานุการผู้บริหาร

ลักษณะงาน
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ลักษณะงาน
บริหารจัดการ กระบวนการจัดเก็บรายได้ กระบวนการบริหารหนี้ และการให้บริการด้านการเงิน

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ลักษณะงาน
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างๆรวมถึงเปรียบเทียบข้อมูล

เจ้าหน้าพัฒนาธุรกิจ

ลักษณะงาน
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และการพัฒนาโครงการ โดยการนำเสนอโครงการใหม่ๆ (ลงทุนธุรกิจใหม่) และปรับปรุงโครงการที่มีอยู่ (ศูนย์การค้า) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนระบบบัญชีในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ลักษณะงาน
ให้บริการ Counter Service ให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรและปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดีขึ้น