banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(5 ตำแหน่ง)

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน
บริหารการวางแผน / กำหนดกลยุทธ์ / กำกับดูแลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลและงานบริการสำนักงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย (วิสัยทัศน์/ค่านิยม/พันธกิจ/เป้าหมายธุรกิจ) งบประมาณและแผนงานขององค์กร

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ลักษณะงาน
วิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนระบบบัญชีในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร

หัวหน้างานกฎหมาย

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลการทำนิติกรรมสัญญา การปฏิบัติตามข้อกฎหมายระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ ให้ความเห็นทางข้อกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการ

เจ้าหน้าที่ขาย (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย