banner
banner

ติดต่อ & ที่ตั้ง

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

(7 ตำแหน่ง)

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

ลักษณะงาน
บริหารควบคุมดูแลกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้สินค้าและบริการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ให้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด, ต้นทุนเหมาะสม และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลักษณะงาน
รับวางบิล รักษาเงินสดย่อย ตลอดจนดูแลและตรวจสอบข้อมูลรายรับรายจ่ายและการชำระเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่บริการร้านค้า

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลร้านค้าทั่วไป และประสานงานระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ลักษณะงาน
วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างๆรวมถึงเปรียบเทียบข้อมูล

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

ลักษณะงาน
วิเคราะห์และบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและวางแผนระบบบัญชีในส่วนของบริษัท บริษัทในเครือและกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กร

เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส (พื้นที่เช่า)

ลักษณะงาน
ขายและดูแลเรื่องรายได้และทำการขายพื้นที่ / สื่อ ให้ได้รายได้ตามเป้าหมาย