ย้อนกลับ

Exclusive Parking

เงื่อนไข Sticker Exclusive Parking 

  • ท่านสมาชิกที่สะสมคะแนนครบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ Sticker Exclusive Parking เพื่อเข้าใช้บริการที่จอดรถพิเศษเฉพาะสมาชิก (จำนวนจำกัด)
  • Sticker จอดรถ มีอายุ 6 เดือน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • สมาชิก 1 ท่านสามารถรับ Sticker ใช้ที่จอดรถพิเศษได้เพียง 1 ท่าน / 1 ใบเท่านั้น
  • หาก Sticker ชำรุด / สูญหาย หรือสาหตุใดๆก็ตามทุกกรณี สมาชิกต้องชำระค่าบริการ 200 บาท ในการออก Sticker ใหม่
  • หากมีการตรวจพบการปลอมแปลง Sticker หรือข้อความใดๆบน Sticker จะถือว่าพ้นจากการเป็นสมาชิกบัตรทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า