ย้อนกลับ
ข่าว

รับรางวัลจี้ทองคำปีฉลู หนักครึ่งสลึง จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,670 บาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี Chinese New Year 2021

ประกาศ-100
ประกาศรายชื่อ-01.jpg

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับทองคำครึ่งสลึง มูลค่า 3,670 บาท งาน Future Park & Zpell Chinese New Year 2021

วันที่ รายชื่อผู้โชคดี รับรางวัลภายในวันที่
ศุกร์ 29 ม.ค.
1. ณัฐกมล นทีสถิตย์ธาร 11-ก.พ.
2. ลิลลี่ ลือเสียงดัง 11-ก.พ.
เสาร์ 30 ม.ค.
1. สุเทพ ชูชี 11-ก.พ.
2. อุกฤษณ์ แก้วโสส 11-ก.พ.
อาทิตย์ 31 ม.ค.
1. สุรเกียรติ ไชยครุธ 11-ก.พ.
2. สุจิตรา หมัดเดาะเลาะ 11-ก.พ.
จันทร์ 1 ก.พ.
1. บุญส่ง หมอปุ 11-ก.พ.
2. นิตยา คุยประเสริฐ 11-ก.พ.
อังคาร 2 ก.พ.
1. สุภาพร ชุนฟ้ง 16-ก.พ.
2. เสาวลักษณ์ ทองสุข 16-ก.พ.
พุธ 3 ก.พ.
1. โชติกา ดำรงวชิรากิจ 16-ก.พ.
2. พรวรินทร์ วรพันธ์วรากุล 16-ก.พ.
พฤหัส 4 ก.พ.
1. ดารารัตน์ รอดสุวรรณ์ 16-ก.พ.
2. พิมพ์นารา หงส์มา 16-ก.พ.
ศุกร์ 5 ก.พ.
1. สุดา ครุฑสนธ์ 17-ก.พ.
2. สุภาพร แซ่เจี่ย 17-ก.พ.
เสาร์ 6 ก.พ.
1. รัชนิกร คำทิพย์ 17-ก.พ.
2. พรพรรณ วรวิชญาวิวัฒน์ 17-ก.พ.
อาทิตย์ 7 ก.พ.
1. พยงค์ สุขนิรันดร์ 17-ก.พ.
2. วิภาวรรณ ญาณศิวโมกข์ 17-ก.พ.
จันทร์ 8 ก.พ.
1. ปัณฑารีย์ ลายเงิน 17-ก.พ.
2. รัชดาพร สุทาวัน 17-ก.พ.
อังคาร 9 ก.พ.
1. อาทิตยา วุฒิยาภรณ์ 22-ก.พ.
2. ศิริโฉม ทองอุบล 22-ก.พ.
พุธ 10 ก.พ.
1. อัญมณี ไฝ่จิตร 22-ก.พ.
2. เบญจมาศ เกิดถ้วย 22-ก.พ.
พฤหัส 11 ก.พ.
1. สุนันทา แสงเดือนฉาย 22-ก.พ.
2. ภาสกร อินทสิทธิ์ 22-ก.พ.
ศุกร์ 12 ก.พ.
1. ไกรวิชญ์ รังสิกุลธร 24-ก.พ.
2. คชา สินธวาชีวะ 24-ก.พ.
เสาร์ 13 ก.พ.
1. ทิพยรัตน์ บรมบรรจง 24-ก.พ.
2. อมรรัตน์ แว่นแก้ว 24-ก.พ.
อาทิตย์ 14 ก.พ.
1. วราภรณ์ เลิศฤทธิ์รัตนาพล 24-ก.พ.
2. นัทธมน ก้อนจันทร์ 24-ก.พ.

**หมายเหตุ

• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ ก่อนมารับรางวัล

• ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องมารับรางวัลในวันถัดไป หลังจากยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่แล้ว (ภายใน 7 วัน) ณ สำนักงานศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 เวลา (เวลา 10.30 - 12.00 และ 14.00 - 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์, วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

• ผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชน (ตัวจริง) มารับรางวัลด้วยตนเอง กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ ตามวันและเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์รางวัลในรอบดังกล่าวทุกกรณี     

• ผู้ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ เป็นมูลค่า 183.50 บาท